• Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Β-Γ με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων, Φ.Μ.Υ. και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις.
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 • Έκδοση - Μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Συμβουλές και πλήρη Φορολογική υποστήριξη.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις.
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές - ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.
 • Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.